Biblioteka

Godziny pracy biblioteki: sobota 10.00-12.00

 

Biblioteka naszej szkoły wychodzi naprzeciw takim zadaniom szkoły jak:

- kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,

- dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,

- rozwijanie świadomości językowej,

- wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wsrod celow szczegółowych wymienic nalezy:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez kontakt z książką;

- rozwijanie potrzeby obcowania ze słowem pisanym – aktywizowanie czytelnictwa;

- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

- wyrabianie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycji narodowych;

- wzbogacanie wiedzy nt. pisarzy, wynalazców, ludzi kultury;

- uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki; rozwój poprzez kontakt z kulturą;

- rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości młodych ludzi; - kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych

- stwarzanie warunków zaspokajania potrzeby dowartościowania własnej indywidualności poprzez nagradzanie w konkursach, promowanie twórczości uczniowskiej w szkole i poza szkołą.