Praca w Polskiej Szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Tunisie poszukuje nauczyciela języka polskiego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej do pracy w roku szkolnym 2019-20 w niepełnym wymiarze godzin – zajecia w szkole odbywaja sie w soboty. Termin rozpoczęcia pracy 1 wrzesnia 2019 r. Warunkiem koniecznym kandydata jest uregulowana sytuacja pobytowa na terenie Tunezji. 

Wymagania: 1. Kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub skończonego zakładu kształcenia nauczycieli (konieczne), w tym ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania w klasach I-III lub jezyka polskiego w szkole za granicą. 2. Znajomość sposobu nauczania w systemie uzupełniającym (pożądana). 3. Wymagane dokumenty 1) list motywacyjny, 2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, 3) kserokopię dowodu tożsamości, 4) oryginał kwestionariusza osobowego, 5) kserokopie świadectw pracy, 6) referencje (pożądane) 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 8) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 9)zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 
 Kontakt: Informacje można uzyskać pod adresem mailowym tunis@orpeg.pl lub spk.tunis@gmail.com