Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w TUNISIE

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w TUNISIE.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alina Woźniak-Bramli.
 • E-mail: tunis@orpeg.pl
 • Telefon: +216 54 455 798

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w TUNISIE
 • Adres: 27, rue Manoubia Ben Nasr, 2092 El Manar 2
 • E-mail: tunis@orpeg.pl
 • Telefon: +216 54 455 798

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE:
tel. +216 54 455 798
27, rue Manoubia Ben Nasr, 2092 El Manar 2, Tunis, Tunezja.
e-mail: tunis@orpeg.pl

Do wejścia prowadzi chodnik. Nie ma ułatwień w dostępie dla wózków. Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu Szkoły. Budynek Szkoły nie posiada podjazdu/windy dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku znajdują się dwa wyjścia ewakuacyjne.