Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w TUNISIE

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki: sobota 10.00-12.00

Biblioteka naszej szkoły wychodzi naprzeciw takim zadaniom szkoły jak:

– kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,

– dbałość o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,

– rozwijanie świadomości językowej,

– wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wsrod celow szczegółowych wymienic nalezy:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez kontakt z książką;

– rozwijanie potrzeby obcowania ze słowem pisanym – aktywizowanie czytelnictwa;

– kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

– wyrabianie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz tradycji narodowych;

– wzbogacanie wiedzy nt. pisarzy, wynalazców, ludzi kultury;

– uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki; rozwój poprzez kontakt z kulturą;

– rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości młodych ludzi; – kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych

– stwarzanie warunków zaspokajania potrzeby dowartościowania własnej indywidualności poprzez nagradzanie w konkursach, promowanie twórczości uczniowskiej w szkole i poza szkołą.